• 01

  Çalt eltip bermek

  Önümleri bäsdeşlerimiz bilen deňeşdireniňde iň çalt we iň pes çykdajy bilen önümleri alyp bilersiňiz.

 • 02

  Dürli görnüşde baý

  Her pudakdan ähli görnüşli enjamlar

 • 03

  Hil önümleri

  Alýan her önümiňiz hil barlagçylarymyz tarapyndan barlanýar.

 • 04

  Hil hyzmaty

  Biz elmydama size hyzmat etmäge taýýardyrys we satuwdan soňky soraglardan gorkmaň.

ig

Täze önümler

Ussatlyk bilen guýmak

 • +

  Eksport
  ýurtlary

 • +

  Hyzmatda
  işgärler

 • +

  Önümçilik
  meýdany

 • +

  Müşderiler we
  jemgyýetleri

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 8 ýyldan gowrak tejribe

  2013-nji ýyldan başlap, müşderilere hyzmat etmek üçin sekiz ýyldan gowrak wagtymyz bar we arz-şikaýat ýok. Şeýle hem, her bir prosesi ýalňyşsyz üpjün etmek üçin işlemek tejribämiz bar.

 • Ajaýyp işgärler topary

  Her bir işgäri kasting ýa-da gaýtadan işlemek hünäri gutardy we baý gaýtadan işlemek tejribesi bar. Köp inersenerler degişli ýokary derejeli şahadatnamalary aldylar.

 • Önümleriň hiline berk gözegçilik

  Önümiň galyndylaryny azaltmak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin önümi gaýtadan işlemek prosesinde her ädimimizi barlaýarys. Processingokary gaýtadan işlemek kynlygy we berk çydamlylyk talaplary bolan önümler üçin doly gözden geçirilenden soň gaplarys we ibereris.

Biziň blogymyz

 • Işlemek üçin zerur takyklygy bilmek

  Enjamyň takyklygy, işlenen bölekleriň ýüzüniň hakyky ululygynyň, görnüşiniň we ýerleşişiniň çyzgylar bilen talap edilýän ideal geometrik parametrlere laýyklyk derejesidir.Ölçeg üçin ideal geometrik parametr ortaça ululykdyr;ýerüsti geometriýa üçin bu mutlak cir ...

 • Maşyn we galyndylary gaýtadan işlemekde köplenç ulanylýan 24 görnüşli metal materiallar we olaryň aýratynlyklary!

  1. 45 ýokary hilli uglerod gurluş polat, iň köp ulanylýan orta uglerod söndürilen we gyzgyn polat Esasy aýratynlyklar: Iň oňat mehaniki häsiýetleri, pes berkligi we döwülmegi aňsat bolan orta uglerod söndürilen we gyzgyn polat. suw söndürmek ....

 • CNC torna işlemek prosesi

  CNC torna ýokary takyklyk we ýokary netijelilik awtomatiki maşyn guralynyň bir görnüşidir. CNC torna ulanmak, işlemegiň netijeliligini ýokarlandyryp we has köp baha döredip biler. CNC tornalynyň peýda bolmagy kärhanalary yza galak gaýtadan işlemek tehnologiýasyndan dynmaga mejbur etdi. CNC torna gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy c ...

 • FOST
 • voes
 • emer
 • bosch